zakres czynności notariusza

Notariusz jest postacią zaufania społecznego i powołany jest do dopełniania działań, którym strony są zobowiązane, albo chcą przyznać postać notarialną, przy czym działania takie mają charakter dowodu urzędowego.

Notariusz

Źródło: pixabay.com

Notariusz w warszawie zajmuje się komponowaniem uwierzytelnionych kopii pism, przygotowuje protesty weksli i czeków, trzyma depozyty, przyjmuje oświadczenia dotyczące spadków.

Ciekawi Cię zamieszczony w tym portalu artykuł? Kliknij zatem dodatkowo tutaj oraz sprawdź więcej informacji (https://radca-pr.pl/oferta/prawo-cywilne/) na omawiany temat.

Do jego obowiązków należy także certyfikowanie osobistego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, zapisywanie protokołów i pozostałe czynności notarialne, mające na celu przyznanie pismom rangi legislacyjnej. Czynności notarialne notariusz może realizować zarówno w biurze, jak również w odrębnym miejscu, jeśli przemawia za tym zasięg działań, czy też wyjątkowe okoliczności. Dotyczy to szczególnie tworzenia raportów spotkań wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, także sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia, albo różne sytuacje, nie może stawić się samodzielnie w biurze. Akty i pisma są utworzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Przy dokonywaniu działań notarialnych notariusz czuwa nad właściwym zabezpieczeniem praw i należytych interesów stron, również pozostałych osób, dla których czynność ta jest w stanie powodować skutki prawne. Warszawa notariusz czuwa nad właściwym zabezpieczeniem praw i dobrych interesów stron, oraz pozostałych podmiotów, dla których działanie to może sprawiać problem i udziela stronom niezbędnych objaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisem. Zatrzymuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których uzyskał wiadomości ze względu na czynione działania notarialne.

Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, kiedy notariusz składa zeznania jako świadek przed wymiarem sprawiedliwości, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru kraju, lub znaczącemu interesowi prywatnemu. W takich przypadkach od przymusu zachowania tajemnicy ma możliwość zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.