Kluczowe informacje, które powinno się mieć na uwadze, w związku z anulowaniem długu i upadłością gospodarczą.

Dzięki upadłości gospodarczej jest opcja zaspokojenia, w jak największym zakresie, wierzycieli. Zaspokaja się ich równomiernie. Czasem możliwe jest nawet zatrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com

Na rynku funkcjonuje wiele firm, kancelarii, które działają w oparciu o wyrażenie „anuluj dług”. Pod określeniem „anuluj dług” można rozumieć problemy związane z umorzeniem długu. By mogło dojść do umorzenia długu, muszą pojawić się wyjątkowe i niezależne od upadłego okoliczności, które doprowadziły do upadłości. Fundamentalne jest to, żeby te okoliczności, w związku z którymi istnieje upadłość gospodarcza, było niezależne od upadłego.

Na dodatek, by można było rozważać kwestię anulowania długu, musi być najpierw przeprowadzone postępowanie upadłościowe.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zatem wejdź na naszą nową stronę – tam można zobaczyć tu zajmujące wątki, które dla Ciebie stworzyliśmy.

Należy nadmienić, że praktyka potwierdza, że do umorzenia długu dochodzi bardzo rzadko. Zdarza się, że przyczyną jest chociażby to, że dłużnik zapomniał założyć koniecznego wniosku. Upadłość gospodarcza może być ogłoszona przez osobę fizyczną, która prowadzi w swoim imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną nieprowadzącą działalności gospodarczej czy wspólników spółki partnerskiej. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia, publiczne zakład opieki zdrowotnej, osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne nie mają możliwości ogłoszenia upadłości gospodarczej.

Upadłość gospodarcza jest ogłaszana gdy mamy do czynienia z niewypłacalnością dłużnika. Mowa o sytuacji, w której zobowiązania pieniężne, które są wymagalne, nie mogą być przez niego wykonane. Właściwym sądem w sprawach o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

Wymienia się upadłość likwidacyjną, która jest związana ze sprzedażą majątku niewypłacalnego, a roszczenia wierzycieli zaspokajają pieniądze uzyskane z tej sprzedaży. Dobrze jest nadmienić, że wymienia się upadłość, która ma na celu zawarcie układu z wierzycielami. Przedsiębiorstwo dalej funkcjonuje.